ગ્રામીણ મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરતી વખતે જોવા મળ્યો વડાપ્રધાનનો રમૂજી અંદાજ

VIDEO: Valsad: Humorous conversation between PM Modi and villagers

beneficiaries2.jpg

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના અંદાજ માટે જાણીતા છે. કોઈ પણ વાત કે પરિસ્થિતિને તેઓ બખૂબી હળવી રીતે રજૂ કરતા હોય છે. આપણે સૌ કોઈ તેમના આ Humorous સ્વભાવથી પરિચિત છીએ. ત્યારે આજે વડાપ્રધાન મોદી જ્યારે ગુજરાતના એક દિવસીય પ્રવાસે છે, ત્યારે ફરી એક વાર તેમનો રમૂજી અંદાજ સામે આવ્યો જ્યારે તેમણે વિવિધ યોજનાની મહિલા લાભાર્થીઓ સાથે વિડીયો કૉન્ફરન્સ દ્વારા વાતચીત કરી.

VIDEO: Valsad: Humorous conversation between PM Modi and villagers

beneficiaries.jpg

VIDEO: Humorous conversation between PM Modi and villagers

beneficiaries1

Advertisements

Posted on August 23, 2018, in News & Media and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: