તેલીબિયા પાક રાયડાની ખેતીની સંપૂર્ણ માહિતી, જુઓ VIDEO

November 6, 2019 TV9 Webdesk13 0

રવી સિઝનમાં મુખ્ય તેલીબિયા પાક રાયડાનું વાવેતર થાય છે. રાયડાનાં તેલ અને રાયડાનાં ખોળની પણ માગ રહેતી હોવાથી તેનું વાવેતર ખેડૂતને ફાયદો કરાવે છે. ખેડૂતો […]

કપાસમાં આવતી રોગ જીવાતનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરશો, જુઓ VIDEO

September 26, 2019 TV9 Webdesk13 0

ગુજરાત રાજ્યનાં મુખ્ય 5 પાકોમાં કપાસનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં પણ કપાસનું વાવેતર મોટા પાયે થયુ છે. અત્યારે કપાસમાં ઝીંડવા આવવાની શરૂઆત થઇ ગઇ છે […]

કપાસમાં નીંદામણ અને પેરાવિલ્ટની સમસ્યાનું સમાધાન, જુઓ VIDEO

September 19, 2019 TV9 Webdesk13 0

ગુજરાત રાજ્યનાં મુખ્ય પાચ પાકોમાં કપાસનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં પણ કપાસનું વાવેતર મોટા પાયે થયુ છે. કપાસમાં નીંદામણ ન આવે તેનું ખુબ જ ધ્યાન […]

કપાસ અને મગફળીના પાકમાં શું કરવું? અને શું ન કરવું?

August 20, 2019 TV9 Webdesk13 0

કપાસમાં આવતી ગુલાબી ઈયળના નિયંત્રણ માટે પ્રતિ હેક્ટરે 30 થી 35 ફેરોમેન ટ્રેપ ગોઠવવા. કપાસમાં ચુસીયા પ્રકારની જીવાતના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડનો છંટાકાવ કરવો. કપાસમાં લાલ […]

VIDEO: ડાંગર અને દિવેલાના પાકમાં શું કરવું? અને શું ન કરવું?

August 8, 2019 TV9 Webdesk13 0

મિત્રો અત્યારે ડાંગર અને દિવેલાની ખેતી માટે પુરતો વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ સમયગાળામાં ઘણા ખેડૂતો ડાંગરનું વાવેતર કરશે. ઘણા ખેડૂતો ઑગસ્ટનાં મધ્યભાગમાં દિવેલાનું વાવેતર […]

VIDEO: ફળ અને શાકભાજી પાકોમાં શું કરવું? અને શું ન કરવું?

August 2, 2019 TV9 Webdesk13 0

જે ખેડૂતોએ કેળા, જામફળ અને પપૈયા જેવા પાકનું વાવેતર કર્યું હોય તો આ સમયગાળા દરમિયાન તેની કેવી રીતે માવજત લેવી? કેળ, ટામેટા, ભીંડા અને ઘાસચારાની […]

Video: કપાસ અને મગફળીના પાકમાં શું કરવું? અને શું ન કરવું?

July 20, 2019 TV9 Webdesk13 0

જે ધરતીપુત્રો કપાસ અને મગફળી જેવા પાકનું વાવેતર કરવાના હોય તો તેમને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમણે શું કરવું? અને શું ન કરવું? તે જાણીએ. રોચક […]

ખેડૂતમિત્રોએ પોતાની ખેતીમાં શું કરવું? અને શું ન કરવું? જુઓ આ Video

June 8, 2019 TV9 Webdesk13 0

  જે ખેડૂતો હવે કપાસ અને સોયાબીનનું વાવેતર કરવાના છે તેમજ જે ધરતીપુત્રો કેળા અને જામફળ જેવા બાગાયતી પાકનું પણ વાવેતર કરવાના હોય તો તેમને […]