ગધેડાની લે-વેચ માટે ભરાતો અનોખો મેળો!

ગધેડાની લે-વેચ માટે ભરાતો અનોખો મેળો!

ગુજરાતના મેળાઓ વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે તેમાં કોઈ બેમત નથી. અહીંના દરેક મેળામાં કંઈક ને કંઈક અલગ બાબત છે જે લોકો માટે આકર્ષણના કેન્દ્ર સમાન છે. ત્યારે ગુજરાતના અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકાના વૌઠા ગામે યોજાતા મેળાની મુલાકાત લેવા…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર