મહારાષ્ટ્રના જંગલમાં રહેતી એક વાઘણને મારવા 200 લોકોની ટીમ ખડકી દેવાઈ. તે વાઘણ જીવતી રહે તે માટે એનજીઓથી લઈને સામાન્ય લોકો સુધી હર કોઈ એક થયા અને એક ખાસ અભિયાન ચલાવ્યું. કોણ હતી આ વાઘણ…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર