જાણો કોના પર લાગ્યા છે #MeTooના આરોપ અને શું આપી છે પ્રતિક્રયા ?, પ્રતિક્રિયા જાણી ચોંકી જશો !!!

જાણો કોના પર લાગ્યા છે #MeTooના આરોપ અને શું આપી છે પ્રતિક્રયા ?, પ્રતિક્રિયા જાણી ચોંકી જશો !!!

#MeToo ટેગ 2017માં અમેરિકાથી વાાયરલ થયું હતું. જેમાં મહિલાઓએ પોતાની સાથે કામ કરવાના સ્થાન પર યૌન શોષણ અથવા બળાત્કાર કરવામાં આવ્યો હોવાના આરોપ લાગ્યો છે. કેટલીક મહિલાઓ પોતાની ઓળખ સાથે સામે આવી છે તો કેટલીક…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર