હાઈટેક ચોર, ‘YOUTUBE’ પર વીડિયો જોઇ કચ્છના ત્રણ યુવાનો બન્યા ચેઇન સ્નેચર, 1 જ વર્ષમાં 19 ચોરી

હાઈટેક ચોર, ‘YOUTUBE’ પર વીડિયો જોઇ કચ્છના ત્રણ યુવાનો બન્યા ચેઇન સ્નેચર, 1 જ વર્ષમાં 19 ચોરી

ટેકનોલોજીના યુગમા આજકાલ યુવાનો ઘણું નવું શીખી રહ્યા છે. પરંતુ કચ્છના ત્રણ યુવાનો આ ટેકનોલોજીની મદદથી બન્યા ચેઇન સ્નેચર સાંભળીને નવાઇ લાગી હશે પરંતુ પશ્ર્ચિમ કચ્છ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભુજમાંથી ઝડપેલ ત્રણ યુવાનોની પુછપરછમા આવુજ…

Read More
Who will be the owner of your social media account after your death?

Who will be the owner of your social media account after your death?

It’s important to think about what happens to our digital selves after we die. We have such a legacy on the web, dealing with that kind of an online presence should be well thought about. For this, few…

Read More
WhatsApp પર સમાચાર