જો ભૂલમાંથી કોઈ ખોટા અકાઉન્ટમાં ઑનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે, તો ગભરાશો નહીં, આ રહ્યો એકદમ સરળ ઉપાય!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.